Όροι χρήσης και συμμετοχής

1. ΓΕΝΙΚΑ

Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει το παρόν πρόγραμμα, και συμφωνείτε πλήρως με τα αναγραφόμενα.
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, και καταθέτοντας προκαταβολή ή εφάπαξ το ποσό το οποίο θα συμφωνηθεί και εντός της χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων.
Η πληρωμή γίνεται είτε με χρήση μετρητών είτε μέσω webanking.• Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με ταξιδιωτικά έγγραφα (covid, rapid test, self test, pcr, green pass, ταυτότητα, διαβατήριο)

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τις εκδηλώσεις µας αν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα (σε περίπτωση που ο ενήλικας-συνοδός δεν είναι ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει να φέρει τις σχετικές εγγυητικές επιστολές που αναφέρουν ότι ο ανήλικος ταξιδεύει µε τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.) Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα δικά μας γραφεία ή συνεργατών µας, µε αλληλογραφία, τηλέφωνο ή µέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στη συγκεκριμένη εκδήλωση: απαιτείται α) η πληρωμή της προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, µε έμβασμά προς την Fitnessingreece , και β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή και συµµόρφωση µε τους παρόντες Όρους. Η δήλωση συµµετοχής / εγγραφής του πελάτη στις εκδηλώσεις της εταιρείας πρέπει να γίνεται το αργότερο έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση µε το 50% των συνολικών δαπανών συµµετοχής ή με εξόφληση. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν γίνεται γραπτή αποδοχή των όρων της παρούσης σύμβασης δεν υποχρεώνουν την Fitnessingreece να πραγματοποιεί κρατήσεις. Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί µε το όνομα που δόθηκε από τον/ την ίδιο/ α ή από την εταιρεία το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα καθώς η επιχείρηση Fitnessingreece δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόματος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών. Τα στοιχεία πρέπει να είναι γραµµένα και χειρόγραφα και να έχουν υπογραφεί από τον πελάτη.. Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη Fitnessingreece γίνονται µε την έκδοση του προγράµµατος και µέσα στην καθοριζόμενη για κάθε εκδήλωση προθεσμία εγγραφής. Το δικαίωμα συµµετοχής στις εκδηλώσεις εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 12 πλήρεις εργάσιμές ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας της εκδήλωσης στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στην Fitnessingreece να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Η σύβαση ολοκληρώνεται και τίθεται σε ισχύ µε την πληρωμή της προκαταβολής, την έκδοση της σχετικής απόδειξης είσπραξης και την συμπλήρωση και υπογραφή της παρούσας σύβασης ή την αποδοχή των όρων (ηλεκτρονικές κρατήσεις), και όχι από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο. Αντίγραφο της σύμβασης μπορεί να ληφθεί από το site. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά και τα ονόματα τους αναγράφονται σε αυτή τη σύβαση. Η συµµετοχή στις εκδηλώσεις μας προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης της παρούσας σύβασης και την αποδοχή εκ µέρους σας των όρων αυτής. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους των εκδηλώσεων.

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αξία των εκδηλώσεων της εταιρείας αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Fitnessingreece, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες πιθανές υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, , φιλοδωρήματα, κλπ.). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, σε περίπτωση αλλαγής των παραγόντων κόστους του ταξιδιού. Η Fitnessingreece έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το τμήμα πωλήσεων της Εταιρίας µας και από το πρόγραµµα – τιμοκατάλογο της εκδήλωσης για το ακριβές κόστος και τον τόπο καταβολής του. Ενδέχεται σε ειδικές προσφορές η κράτηση να µην δέχεται ακύρωση ή οποιαδήποτε αλλαγή και να προϋποθέτει σε περίπτωση ακύρωσης 100% χρέωση ακυρωτικών. Οι τοπικοί φόροι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου και η καταβολή τους είναι υποχρεωτική, ενώ είναι πληρωτέοι στον προορισμό.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Fitnessingreece ενεργεί ως μεσολαβητής µεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων (μεταφορικές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.) στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή υπηρεσιών και των συνεργατών τους και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων µμεταφορικών µέσωνα λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πληνµµήρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α. Τονίζεται ότι η Fitnessingreece δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και µπορεί να οδηγήσουν στην ματαίωση του ταξιδιού ή σε µη εκτέλεση ή σε πληµµελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. (Παραδείγματα: ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών.) Η Fitnessingreece στις ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρομαι σε περιπτώσεις όπως: (παραδείγματα) η κλοπή, η απώλεια, η φθορά αποσκευών και διάφορων αντικειμένων, η απώλεια χρημάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών κλπ. Φυσικά, η Fitnessingreece για την αντιμετώπιση των ως άνω περιπτώσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από την εκδήλωση θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στη Fitnessingreece οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 5ηµέρου, η Fitnessingreece δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους η πραγματοποίηση εκδήλωσης, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συµµετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράµµατος. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η Fitnessingreece διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή της εκδήλωσης, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό και να προτείνει τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση η Fitnessingreece θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον πελάτη.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η Fitnessingreece καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εκτέλεση των προγράµµάτων των εκδηλώσεων. Παρ’ όλα αυτά, και επειδή από την ημερομηνία εκδόσεως των σχετικών εντύπων και µέχρι την πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι πιθανόν να επέλθουν αλλαγές τις οποίες η Fitnessingreece δεν είναι δυνατόν να ελέγξει, κάποιες λεπτομέρειες µπορεί να µη συμφωνούν απολύτως µε τα αναγραφόμενα στα παραπάνω έντυπα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εκδήλωσης (λ.χ. µη λειτουργία ενός µμουσείου ή άλλου αξιοθέατου, τεχνικά προβλήματα σε ανέσεις και εξοπλισμό ξενοδοχείων κλπ.). Απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράµµατος πριν από την αναχώρηση ή και κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Πριν από την αναχώρηση η Fitnessingreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραµµα του ταξιδιού εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων των µεταφορικών µέσων, αλλαγές κατηγορίας ξενοδοχείων λόγω προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή µη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των ξενοδοχείων, ή ακόμη και λόγω έκτακτων γεγονότων που διαδραματίζονται στη χώρα όπου γίνεται το ταξίδι. Τέτοια γεγονότα είναι, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραµµα όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων µεταφορικών µέσων ή ακόμη και γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, πραξικόπημά, σεισμός κ.α. ). Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, µεταφορές κ.α.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τους.

6. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για όλες τις διοργανώσεις μας είναι τα 25 άτομα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ της Fitnessingreeceκαι του πελάτη- καταναλωτή. Η Εταιρία µας έχει το δικαίωµα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδήλωση για τους κάτωθι λόγους: Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) ανά πάσα στιγµή. Στην περίπτωση αυτή η Fitnessingreece είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει στους συµµετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρηµάτων που έχουν ήδη καταβάλλει, αφαιρουµένων των διαχειριστικών εξόδων, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον όρο περί ακυρώσεων. Επίσης σε περιπτώσεις περιορισµένης συµµετοχής, η εκδροµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επιβάρυνση που αναγράφεται στο πρόγραµµα της εκδροµής και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συµµετοχές και ο πελάτης ενηµερώνεται για το επιπλέον κόστος µε την πραγµατοποίηση της κράτησης. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωµα να αγοράσει άλλη εκδήλωση της Εταιρίας µας µε την ίδια τιµή πώλησης ή φθηνότερη που θα του επιστραφεί η διαφορά της τιµής, ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιµής. Ακύρωση εκδροµής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συµβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγκυµοσύνη, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής,covid-19 κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών. Αν ακυρώσει ο πελάτης την συμμετοχή του τότε: Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας την εκδήλωση επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι αλλά σε µελλοντική ηµεροµηνία.

 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συµµετοχής β. Οποιαδήποτε έξοδα δηµιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην εταιρία µας. γ. Ότι οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς θα αποδεχτούν την αλλαγή. δ. Δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή πραγµατοποίηση της εκδήλωσης.

 • Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση.
 • Ακύρωση συµµετοχής 20 ηµέρες πριν την εκδήλωση μας, επιστροφή όλου του ποσού πλην EUR 30.00, για λειτουργικά έξοδα.
 • Ακύρωση 14 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 35% της συνολικής αξίας
 • Ακύρωση 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 60% της συνολικής αξίας
 • Ακύρωση από 1 έως 6 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 100% της συνολικής αξίας
 • Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εταιρεία Fitnessingreece παρέχει ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Εντούτοις, σε περίπτωση προβλήματος υγείας, τραυματισμού σωματικού ή ψυχολογικού ή θανάτου των συμμετεχόντων κατά τις διάρκεια όλων των εκδηλώσεων η εταιρεία ουδεμία νομική ή χρηματική ευθύνη φέρει, δεν θα προβεί σε καμία αποζημίωση και ο συμμετέχοντας ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα δεν μπορούν να στραφούν νομικά απέναντι στην εταιρεία και να αξιώσουν αποζημιώσεις, από την στιγμή κατά την οποία οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους συγκεκριμένους όρους χρήσης. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΜΗ. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχοντας προκαλέσει, φθορά/ζημιά σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μουσείο, ξενοδοχείο, λεωφορείο), προκαλέσει τραυματισμό σωματικό ή ψυχολογικό ή θάνατο τρίτου η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και όλες οι συνέπειες, νομικές, ποινικές και χρηματικές βαραίνουν εξ’ ολοκλήρου τους υπαιτίους.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΘΑΝΑΤΟΣ

Καθώς οι εκδηλώσεις της εταιρείας είναι αθλητικού περιεχομένου πάντα υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων. Πριν ταξιδέψετε σε μία εκδήλωση μας, σας συνιστούμε να αναθεωρήσετε την προσωπική σας ασφάλιση και ασφάλιση υγείας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κάλυψη κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες σας και τις ανάγκες της οικογένειάς σας και των εξαρτώμενων από εσάς, σε περίπτωση απώλειας περιουσίας ή ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου καθώς και επαρκή κάλυψη για ιατρικά έξοδα και κόστος επαναπατρισμού, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης ελικοπτέρων και του ασθενοφόρου.

Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται από την Fitnessingreece είναι κατάλληλες για το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Οι συμμετέχοντες χρειάζονται ένα βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης (εκτός εάν το πρόγραμμα δηλώνει άλλο επίπεδο φυσικής κατάστασης), νοοτροπία ομαδικής εργασίας και ικανότητα να ακολουθούν οδηγίες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υπάρχει πάντα ένα στοιχείο κινδύνου σωματικού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου, δεδομένης της φύσης των fitness δραστηριοτήτων και ο πελάτης με την συμμετοχή του αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτόν τον κίνδυνο. Η ευθύνη της Fitnessingreece περιορίζεται MONO στο να διασφαλίσει ότι παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και έμπειροι οδηγοί-προπονητές για τις εκδηλώσεις της.

Με την πραηματοποίηση της κατάθεσης για την συμμετοχής σας στις εκδηλώσεις μας, πιστοποιείτε ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα υγείας, ή αναπηρία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για εσάς ή άλλους συμμετέχοντες και ότι έχετε λάβει όλα τα κατάλληλα ή απαραίτητα εμβόλια. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας. Κάθε συμμετέχων με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση της εταιρείας αποδέχεται όλους τους κινδύνους και σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δεν μπορεί να κινηθεί νομικά ή να διεκδικήσει αποζημίωση.

9. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

 • Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, πιστοποιητικά εμβολιασμού, covid-19 test
 • Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι τυχόν υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις ή αναπηρίες, που μπορεί να απαιτούν βοήθεια, δηλώνονται κατά τη διαδικασία κράτησης, ώστε να λαμβάνουμε προληπτικά τα απαραίτητα μέτρα.
 • Είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας και της παρέας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ταξίδια, διαμονή ή οποιοδήποτε μέρος των διακοπών εάν εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της ομάδας είναι μεθυσμένος, βίαιος, χρησιμοποιεί ναρκωτικά ή συμπεριφέρεται επικίνδυνα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα δοθεί επιστροφή χρημάτων ή θα καταβληθεί αποζημίωση. Σε αυτήν την περίπτωση που οι αξιώσεις υποβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω κακής συμπεριφοράς όπως ορίζεται παραπάνω, έχετε την αποκλειστική ευθύνη να τους τακτοποιήσετε.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα, όπως χρήματα, βαλίτσες, έγγραφα και τυχόν άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στις αθλητικές δραστηριότητες ο υπεύθυνος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αποκλείσει τη συμμετοχή σε κάποιο μέλος αν κρίνει ότι δεν καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής (συμπεριφορά, προβλήματα υγείας) ή δε συμμορφώνεται στις οδηγίες του ή κατά την κρίση του αρχηγού η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή την ομάδα.

10. COVID-19

Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα της εκδήλωσης διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλης εκδήλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες νοσήσουν πριν την εκδήλωση της εταιρείας τότε η συμμετοχή τους δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της εταιρείας (βλέπε παράγραφο 6). Η εταιρεία, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται.

11. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι αρχηγοί/συνοδοί που σας συνοδεύουνείναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράµµατος, προαιρετικές εκδροµές σε συνεργασία µε τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οι τιµές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθµός ατόµων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ. Η Fitnessingreece δεν φέρει καµία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδροµές καθώς δεν γνωρίζει και δεν έχει συµβάλει στην οργάνωσή τους.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία μας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της καθαρά για σκοπούς ενημέρωσης και δεσμεύεται ότι δεν θα διανέμει σε τρίτους τα δεδομένα αυτά. Επίσης, στις εκδηλώσεις μας φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε κάποιες από τις δραστηριότητες μας για λόγους διαφήμισης και μάρκετινγκ. Από την στιγμή κατά την οποία συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί τους Όρους χρήσης και συμμετοχής, αποδέχεστε αυτόματα και τη συγκεκριμένη παράγραφο. Σε περίπτωση κατά την οποία είτε εσείς είτε κάποιο μέλος της οικογένειας σας δεν επιθυμεί να είναι στο διαφημιστικό υλικό πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως.

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Fitnessingreece και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης των εκδηλώσεων. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.